ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

บริการทดสอบ Telecom Products

PTEC ให้บริการทดสอบ Telecom Products ตามมาตรฐาน กสทช. ETSI  ITU