ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการเข้าถึง Ingress Protection (IP) Testing

PTEC ให้บริการทดสอบการป้องกันการเข้าถึง(IP) ตามมาตรฐาน IEC 60529 EN60529 /DIN0470 หรือ มอก 513-2553 ในระดับ 68

IEC 60529:2001 :Degrees of Protection Electrical Enclosures Package
มอก. 513-2548 :ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า(รหัส IP)

 

IP Rating : IP XX

IP (solid)

IP (Liquid)