เกี่ยวกับ ศทอ.

ศูนย์ทดสอบผลิดตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.)

ศูนย์ทดสอบผลิดตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) เป็นศูนย์บริการให้การบริการทดสอบ สอบเทียบ วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาตรฐานสากล ดังนี้

 • วิสัยทัศน์

  เป็นศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ เพื่อยกระบบอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานสากลโดยบุคลากรมืออาชีพ


 • พันธกิจ

  1. บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์เพื่อการจำหน่ายในประเทศ นำเข้าและส่งออก ตามมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล
  2. บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
  3. สร้างความล้ำหน้าด้วยงานวิจัยและพัฒนาด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำออกสู่ตลาด
  4. ส่งเสริมองค์ความรู้สู่ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประวัติความเป็นมา

  หน่วยปฏิบัติการวิจัยและบริการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เพื่อให้บริการทดสอบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและปฏิบัติงานวิจัยทาง EMC หน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ ได้ขยายขีดความสามารถในการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างครบวงจร เนื่องจากยังขาดแคลนเครื่องมือในการทดสอบเป็นจำนวนมาก หน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ ได้เสนอขอทุนประเดิมจำนวน 87,575,000 ล้านบาท จาก สวทช. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทดสอบได้ตามมาตรฐานสากล และเมื่อปี 2541 จึงได้ก่อตั้งเป็น “ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)”

 • บริการ ศทอ.

  Certification

  การรับรองมาตรฐานสากล

  ศทอ. ให้บริการที่ปรึกษา ตรวจโรงงาน ขอการรับรองตามมาตรฐานสากล

  Testing

  บริการการทดสอบ

  ศทอ. ให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางสนามแม่เหล็กไฟฟฟ้า ตามมาตรฐานกำหนด โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ด้วยการทดสอบแบบมืออาชีพ

  Calibration

  บริการสอบเทียบ

  ศทอ. ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทางด้าน RF Microwave และเครื่อง มือที่ใช้ในการทดสอบ EMC ปัจจุบันได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ ISO/IECL 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรม

  Training

  บริการอบรมสัมนาวิชาการ

  ศทอ. ให้บริการให้คำปรึกษาและอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  Inspection

  ตรวจสอบและวิเคราะห์แก้ปัญหา

  ศทอ. ให้บริการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

  Site survey

  บริการวิเคราห์และทดสอบ EMC นอกสถานที่

  ศทอ ให้บริการสำรวจและให้คำปรึกษาอย่างเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้าในพื้นที่ที่ต้องการ ณ สถานที่นั้น ตลอดจนสรุปผลการศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการป้องกันและแก้ไข