ติดต่อ ศทอ.

ศูนย์ทดสอบผลิดตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.)

สถานที่ตั้ง

  • 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
    จังหวัดปทุมธานี 12120
  • 02 117 8600 ฝ่ายการตลาดต่อ 8611 ถึง 8614
  • 02 117 8625
  • sales@ptec.or.th