Batteries Product

มาตรฐานและการทดสอบแบตเตอร์รี

การทดสอบแบตเตอรี่ : Battery Testing

แบตเตอรี่ เป็นผลิตภัณฑ์บังคับ ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ต้องได้ใบอนุญาติจากกระทรวงอุตสาหกรรมจึงจะผลิต หรือ นำเข้าได้) ในอดีตที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเคยได้ยินข่าว แบตเตอรี่มือถือระเบิดใส่ผู้ใช้ หรือ ระเบิดขณะทำการชาร์จไฟ นั่นเป็นเพราะช่วงแรกๆที่เริ่มมีการใช้มือถือ เรายังไม่มีมาตรฐานบังคับใช้ สำหรับแบตเตอรี่ ในปัจจุบันแบตเตอรี่มีการพัฒนาขึ้นมาก สามารถจุไฟได้ในปริมาณมาก ซึ่งหมายถึง อันตรายที่เพิ่มมากขึ้น ถ้าแบตเตอรี่นั้นไม่ได้มาตรฐาน ในการซื้อแบตเตอรี่ จึงควรเลือกซื้อแบตเตอรี่ ที่มีตรา ม.อ.ก ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

PTEC บริการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่

มาตรฐาน ม.อ.ก ที่ใช้ในการทดสอบแบตเตอรี่คือ มอก. 2217-2548 (เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทร ไลต์แอลคา ไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย)

มาตรฐานนี้ใช้บังคับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ ที่ชาร์จไฟได้ประเภทที่ทำจาก แอลคา ไลน์ หรือ ลิเทียมไอออน กล่าวง่ายๆคือพวกแบตเตอรี่ที่ใช้ในมือถือ กล้อง ของเล่นเด็ก และอื่นๆ ที่ชาร์จไฟใหม่ได้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบกรด ที่ใช้ในรถยนต์