ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

การทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ตามมาตรฐาน IES LM79 IEC 60081 IEC60969 IEC60901 IEC62471

PTEC ให้บริการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของอุปกรณ์ส่องสว่างทุกประเภท ตามมาตรฐาน IEC มาตรฐานเบอร์ 5 และตามความต้องการของผู้ผลิต

Goniophotometer การทดสอบมุมกระจายแสงสว่าง LM79

การทดสอบ Photometric Testing LM79                                                                              

Integrating Sphere ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร สำหรับหลอดไฟฟ้าทุกประเภท
Integrating Sphere ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร สำหรับเม็ด แอลอีดี
Luminary Intensity หรือความเข้มแสง
Chromatic co-ordinate หรือพิกัดสี

การทดสอบ Blue Light มาตรฐาน IEC 62471

การทดสอบ Lumens Maintenance