ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

การทดสอบเต้ารับ เต้าเสียบ ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า Socket Outlet and Plug

PTEC เปิดบริการทดสอบเต้ารับ-เต้าเสียบ ไฟฟ้า ตาม มอก.2162-2556