ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

PTEC ให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน อย. และ CE