ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

inspector

PTEC กับการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากล

         ตามโครงสร้างการตรวจประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(Conformity Assessment  Accreditation Hierarchy) สากล  ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานกลางระดับโลกภาครัฐบาลและอุตสาหกรรม(Government and Industry Recognition ) ได้แบ่งโครงสร้างในการรับรองผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วน Cooperation ILAC ดูแลโดย International Laboratory Accreditation Council หรือ ILAC ซึ่งได้ทำข้อตกลงร่วม(Mutual Recognition Agreement: MRA) กับสมาชิก  และส่วน ที่เรียกว่า Cooperation IAF ดูแลโดย International  Accreditation Forum  หรือ IAF

         ในส่วนของ Mutual Recognition Agreement: MRA ซึ่งถูกควบคุมโดย ILAC ซึ่งมีสมาชิกแยกตามส่วนภูมิภาคต่างๆของโลก เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป(EA) กลุ่มเอเซียแปซิฟิก (APLAC) ในกลุ่มนี้จะมีหน่วยงานระดับประเทศทำหน้าที่ให้การรับรองระบบทดสอบ สอบเทียบและได้รับการรับรองระบบคุณภาพเช่น  ISO/IEC Guide 58 และ ISO/IEC 17010 หน่วยงานในกลุ่มนี้ประกอบด้วย A2LA ของประเทศสหรัฐอเมริกา NAVLAP ของประเทศอังกฤษ และอื่นๆ   หน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้คือให้การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบซึ่งต้องมีระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 และงานรับรองผลิตภัณฑ์ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC17020

         ในปี พศ.2557 PTEC ถือเป็นห้องปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 เรียบร้อยแล้วทั้งการทดสอบ EMC Product-Safety Medical Devices ด้านพลังงาน และการสอบเทียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานความถี่สูง  นอกจากนี้ PTECได้การรับรองเป็นผู้ตรวจกระบวนการตรวจผลิตภัณฑ์จาก สมอ. ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC17020 เพื่อเป็นหน่วยตรวจ(Inspection Bodies)รับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว  โดย PTEC สามารถให้บริการตรวจกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศได้มากกว่า 300 ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ PTEC ยังได้ขึ้นทะเบี่ยนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนเรียบ(ASEAN) เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับหมายเลขรับรอง 2013-001/2012 ส่งผลให้ PTEC สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งออกไปจำหน่ายในประเทศสมาชิกของอาเซียนอีก 9 ประเทศ เมื่ออาเซียนเปิดเสรีทางการค้าในปี พ.ศ.2558 อีกด้วย

โดยในปี พศ.2558นี้ PTEC ยังได้ขยายขอบข่ายงานบริการเพิ่มโดยการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์(Products Certification Body ) จาก สมอ. อีกด้วย

ดังนั้นจึงถือได้ว่าขอบข่ายการบริการของ PTEC ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อจะให้มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายต่างประเทศ และรองรับการประกาศบังคับใช้มาตรฐานต่างๆในประเทศ อย่างครบวงจร

 พันธมิตรทางธุรกิจของ PTEC เพื่อขอเครื่องหมายรับรองเพื่อการจำหน่ายใปต่างประเทศ

สำหรับการให้บริการลูกค้า ในด้านการขอเครื่องหมายรับรองชนิดต่างๆในต่างประเทศ  PTEC ได้ดำเนินการสร้างเครื่อข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและเครือข่ายของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ Certify Body(CB) ต่างๆ ในต่างประเทศ  เพื่อติดเครื่องหมายรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในประเทศนั้นๆทั่วโลก  โดยลูกค้าที่ต้องการเครื่องหมายสามารถไส่งผลิตภัณฑ์มาทำการทดสอบที่ PTEC  จากนั้น PTEC จะออกรายงานผลการทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับสากลามระบบ ISO/IEC17025  และส่งรายงานผลการทดสอบต่อไปให้หน่วยงาน CB ที่เป็นเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อพิจารณาผลการทดสอบและออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ให้  สำหรับพันธมิตรทางด้านการทดสอบและออกเครื่องหมายรับรองในต่างประเทศในปัจจุบันอาทิ เช่น TIMCO  NEMKO  TUV NORD  ACS  ASEAN LAB ฯ