ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

การติดเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง CE marking SELF-CERTIFICATION

คำถามยอดนิยมของลูกค้า!

การขอเครื่องหมาย CE mark ติดบนผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทำการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงาน รับรองหรือไม่?

คำตอบคือ: ไม่

ท่านทราบหรือไม่ ? ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาดร้อยละ 90 ผู้ผลิตสามารถสำแดงความสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรปและสามารถติดเครื่องหมาย CE ได้เอง โดยไม่ต้องใช้หน่วยงานกลาง(third party)!

            ผู้ผลิตสามารถทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ของตนที่มีความเสี่ยงต่ำโดยใช้กฏระเบียบของสหภาพยุโรป (EU directive)และจัดทำรายงานผลการทดสอบเก็บไว้เพื่อแสดงความสอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อรอการสุ่มตรวจต่อไป โดยสามารถติดเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ได้เอง

ผลิตถัณฑ์ตามข้อกำหนดของยุโรป

Machinery: มีเพียง 17 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องกด เครื่องตัด เครื่องเจาะ ฯ ต้องถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกลาง(third party)
Electrical equipment: ส่วนใหญ่ไม่ต้องถูกทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานกลาง
Electronics: ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไม่ต้องทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานกลาง ถ้าผู้ผลิตทำตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
Medical Devices: ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ Class I ซึ่งไม่ต้องทำ sterile และไม่มีฟังก์ชันการวัด ไม่ต้องถูกทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานกลาง
Construction products: ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานวัสดุและก่อสร้างจำนวนมาก ไม่ต้องถูกทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานกลาง
Pressure equipment: ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จำนวนมาก ไม่ต้องถูกทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานกลาง

ประเภทของผลิตถัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย CE ประกอบด้วย:

เครื่องมือแพทย์แบบฝังในร่างกาย(active implantable medical devices)
ผลิตภัณฑ์ที่มีการเผาไหม้แก๊ส(appliances burning gaseous fuels (gas appliances))
สายเคเบิลที่ถูกออกแบบและติดตั้งให้ขนส่งบุคคล(cableway installations designed to carry persons)
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน(energy related products)
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์(electronics and active components)
ผลิตภัณฑ์และระบบป้องกัน equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX equipment)
ผลิตภัณฑ์ป้องกันส่วนบุคคล (explosives for civil uses)
ผลิตภัณฑ์กลุ่มหม้อต้ม(hot-water boilers)
ตู้เย็นและตู่แช่(household refrigerators and freezers)
ผลิตภัณฑ์วินิจฉัยทางการแพทย์ (in vitro diagnostic medical devices)
ลิฟขนสง(lifts)
ผลิตภัณฑ์ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ(low voltage equipment (electrical material))

PTEC ให้บริการอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้เครื่องหมายรับรอง CE-Mark ในกระบวนการ Self-certification ด้วยความรวดเร็วและราคาเป็นธรรม