ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

งานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

งานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)


ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ (P mark) เป็นระบบงานที่ PTEC จัดทำขึ้นโดยอ้างอิง ISO/IEC 17065 Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จะผ่านกระบวนการทดสอบ ตรวจสอบและการรับรอง โดยหน่วยงานทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและรับรอง เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคในประเทศเกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานในระดับสากล


Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    1.    PTEC-CB-RG-1 ข้อกำหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
    2.    PTEC-CB-RG-2 หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์
    3.    PTEC-CB-RG-3 ข้อกำหนดทั่วไปในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
    4.    อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองผลิตภัณฑ์
    5.    ขอบข่ายมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่ 1a, 1b
    6.    ขอบข่ายมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่ 5 แสดงเครื่องหมาย
    7.    ขอบข่ายมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่ 5 ไม่แสดงเครื่องหมาย

ติดต่อ สอบถาม
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เลขที่ 141  อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อาคาร D
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์: 02 117 8600 E-mail: sales@ptec.or.th, ptec@nstda.or.th