ข่าวสาร ศทอ. ศทอ.

บริการตรวจวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง EMC บนผลิตภัณฑ์ EMC Problem Analysis Services

PTEC ให้บริการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาจุดบกพร่องของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำให้ไม่ผ่านการทดสอบด้าน EMC โดยใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะ ด้วยความเรวดเร็ว ไม่ต้องเดาปัญหา และสามารถแก้ไขถูกตำแหน่ง พร้อมเปิดบริการให้ลูกค้าทำการทดลอง และเช่าใช้เครื่องมือได้ด้วยตนเอง

 

ปัจจุบันมาตรฐานการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า(EMC) สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบรับรองทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ โดยแต่ละประเทศมีข้อกำหนดแตกต่างกัน เช่น VCCI ANSI IEC CISPR VDE GB/T และอื่นๆ

ผู้ประกอบการต้องทำตามเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละมาตรฐานก่อนติดเครื่องหมายรับรอง เช่น CE FCC มอก.ฯลฯ  อย่างไรก็ตามการทดสอบด้าน EMC ต้องใช้เครื่องมือทดสอบราคาแพงมาก ยุ่งยาก ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการทดสอบนั้นให้ห้องปฏิบัติการทดสอบก็ยังไม่สามารถระบุชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์(component)ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการทดสอบได้ ทำให้ผู้ประกอบการเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการนำผลิตภั้ณฑ์ไปแก้ไขและไปทดสอบซ้ำหลายๆครั้ง