Industry Calibration

บริการสอบเทียบเครื่องมือทางอุตสาหกรรม

Our Blog post image goes here

บริการสอบเทียบเครื่องมือทางอุตสาหกรรม

เมื่ออุปกรณ์การวัดในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการติดตั้ง และถูกใช้งานไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งจะเกิดความคลาดเคลื่อน(Drift) ไปจากสภาวะเมื่อเริ่มทำการติดตั้งใช้งานครั้งแรก ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ด้อยประสิทธิภาพลงหรือส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ในที่สุด การคลาดเคลื่อนนี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งด้านทางกล เช่น การหลวมของข้อต่อและการบิดหักของสายเคเบิลสัญญาณ การเกิดสนิมบริเวณข้อต่อต่างๆจากไอเกลือ การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ประกอบ เช่น ตัวต้านทานเสื่อม การรั่วของตัวเก็บประจุ การเลื่อนค่าของตัวออสซิเลเตอร์ (Oscillator) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสัญญาณอ้างอิงให้กับไมโครโปรเซสเซอร์ทำให้สูญเสียความแม่นยำในการคำนวณ และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ละอองน้ำหรือการรบกวนทางธรรมชาติ เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงต้องทำการสอบเทียบ (Calibration) และปรับแต่ง (Tuning) เครื่องมือต่างๆ ให้มีค่าเท่าเดิม หรือใกล้เคียงกับค่าเดิมมากที่สุด เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือคงที่ มีความน่าเชื่อถือ ทั้งยังยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และสามารถลดต้นทุนในการจัดส่งซ่อมหรือจัดซื้อใหม่

การสอบเทียบเครื่องมือเป็นหลักประกันที่ทำให้เชื่อมั่นในความถูกต้องของผลการทดสอบ เป็นกระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนั้น มีค่าของการวัดที่ถูกต้อง นำไปสู่การยอมรับในการใช้งานร่วมกัน และเป็นกิจกรรมหลักที่ถูกระบุไว้ใน ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลต่างๆ ได้แก่ ISO/IEC 17025

การสอบเทียบ (Calibration) คือ กระบวนการทำงาน (ภายใต้สภาวะที่ควบคุม) ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัด กับ ค่าที่แท้จริงจากมาตรฐานอ้างอิง ที่มีการสอบกลับได้ (Traceability ) กล่าวคือ การสอบเทียบ (Calibration) คือการเทียบผลการวัดกับค่ามาตรฐานที่รู้ค่าอย่างแท้จริง (Reference Value) ค่ามาตรฐานที่รู้ค่าจริงนี้จะต้องเป็นแหล่งที่มาที่เป็นที่ยอมรับกัน ค่ามาตรฐานต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นและยอมรับกันระหว่างประเทศต่างๆ ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐาน (Standard) เดียวกัน ก็จะเป็น International Standards และเป็น International Traceability การสอบเทียบ เน้นการวัดเพื่อสอบทางมาตรวิทยา โดยรายงานผลหรือค่าที่ได้จากเครื่องมือ ภายใต้การควบคุมกระบวนการและสภาวะอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า ค่าที่วัดจากเครื่องมือนั้น สามารถเปรียบเทียบค่าของมันกับค่าที่แท้จริงได้

ในการสอบเทียบอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานและได้รับการสอบเทียบมาแล้วจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (Accredited) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความถูกต้องของการสอบเทียบขึ้นไปจนถึงมาตรฐานการวัดของชาติ (National Standards ) ที่ได้รับการยอมรับความถูกต้องจากนานาชาติ (International Standards) หรือที่เรียกว่า การสอบย้อนกลับทางการวัด (Traceability) โดยสามารถสรุปองค์ประกอบระบบมาตรวิทยาของชาติที่แสดงการเชื่อมโยง (Traceability Chain) ของการวัดในประเทศกับการยอมรับของนานาชาติ ดังแสดงในรูป

การให้บริการสอบเทียบของ ศทอ.

ปัจจุบัน PTEC เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสามารถให้บริการสอบเทียบสำหรับภาคอุตสาหกรรมในสาขา อุปกรณ์การทดสอบ EMC และการสอบเทียบอุปกรณ์ด้าน RF (radio frequency) หรือความถี่สูงๆ ตามมาตรฐานสากลได้ ในหลายขอบข่าย ดังต่อไปนี้

# รายการทดสอบ EMC รายการสอบเทียบ
1. Electromagnetic Interference
1.1) Conducted Emission (CE)
 • Line Impedance Stabilizing Network (LISN)
 • Impedance Stabilizing Network (ISN)
 • Voltage Probe
 • RF Current Probe
 • EMI Receiver
 • 1.2) Radiated Emission (RE)
 • Broadband Antenna
 • EMI Receiver
 • 1.3) Magnetic Field Disturbance (MD)
 • Large Loop Antenna
 • EMI Receiver
 • 1.4) Power Emission (PE)
 • Absorbing Clamp
 • 1.5) Insertion Loss (IL)
 • Balance to Unbalance Transformer
 • Dummy Load
 • Signal Generator
 • EMI Receiver
 • 1.6) Antenna Terminal Disturbance (ATD)
 • 6 dB Attenuator
 • Matching Impedance
 • 1.7) Discontinuous disturbance (CLICK)
 • Discontinuous Interference Analyser (Click Analyzer)
 • 1.8) Harmonic and Flicker
 • Harmonic and Flicker Analyzer
 • Reference Impedance
 • 2. Electromagnetic Susceptibility
  2.1) Radiated Immunity (RI)
 • Isotropic Probe
 • 2.2) Conducted Immunity (CI)
 • Coupling and Decoupling Network (CDN)
 • 6 dB Attenuator
 • 10 dB Attenuator
 • Current Injection Probe (CI)
 • Injection Probe
 • EM Injection Clamp
 • Calibration Fixture
 • Passive Impedance Adapter
 • 2.3) Electrostatic discharge (ESD)
 • ESD Generator
 • Best EMC
 • 2.4) EFT/Burst
 • EFT 3 Phase CD
 • EFT/Burst Generator
 • Best EMC
 • 2.5) Surge
 • Surge Generator
 • Surge Coupler/Decouple
 • External Coupler/Decouple
 • Best EMC
 • 2.6) Power Frequency Magnetic Field
 • Current Generator
 • Induction Coil
 • ELF Field Monitor
 • 2.7) Voltage dips
 • Voltage dips, Short interruption and Voltage variation immunity tester
 • Best EMC
 • 2.8) Pulse Magnetic Field
 • Induction Coil
 • Best EMC
 • 2.9) Ring Wave
 • Ring Wave Generator