บริการ ศทอ.

ศูนย์ทดสอบผลิดตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.)


Our Blog post image goes here

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของศทอ. ดำเนินการตามวิธีการทดสอบที่ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ ประกอบด้วยการจำแนกประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการทดสอบ การกำหนดชนิดและคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ การกำหนดวิธีการดำเนินการทดสอบ และการประเมินผลการทดสอบโดยการกำหนดเงื่อนไขและค่าขีดจำกัดที่ใช้ในการประเมินตัดสิน จะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนไว้ในมาตรฐาน


ศทอ. ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทางด้าน RF Microwave และเครื่อง มือที่ใช้ในการทดสอบ EMC ปัจจุบันได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ ISO/IECL 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรม


การให้คำปรึกษาโครงการ( Project Consultantcy) ด้วยประสบการณ์ ในการจัดทำห้องปฏิบัติการทดสอบประเภทต่างๆ เป็นเวลามากกว่า 10 ปี จึงส่งผล ให้ PTEC ได้สะสมความรู้ทางด้านเทคนิค และการบริหารงานระบบคุณภาพต่างๆ อย่างมากมาย จนสามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ในหลายสาขา อย่างมืออาชีพ โดยสาขาความชำนาญและให้บริการประกอบด้วย