Label No.5 Certification | โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

บริการออกใบรับรองตามโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

Our Blog post image goes here

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

วัตถุประสงค์
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มุ่งรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ด้วยวัตถุประสงค์ในการดำาเนินโครงการดังนี้
1. รณรงค์ให้ผู้ผลิต/ผู้นำาเข้า ผลิตและนำาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและจำาหน่ายในราคาที่เหมาะสม
2. จูงใจและเสริมสร้างทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เสนอทางเลือกของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
4. สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีการประหยัดไฟฟ้า รวมทั้งบริหารการใช้ไฟฟ้าเพื่อนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม

ขั้นตอนในการส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ
การที่จะได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้
1. ตรวจสอบแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอทดสอบพร้อมกับประสานงานบริษัท
2. ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดของอุปกรณ์เพื่อทดสอบ
3. จัดคิวทดสอบ
4. ตรวจข้อมูลผลการทดสอบ/แจ้งผลทดสอบให้บริษัท
5. ตรวจสอบหนังสือตอบรับจากบริษัท

ขอบข่ายการให้บริการ
กลุ่มประชาชนในภาคที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25%ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ การดำาเนินงานในภาคที่อยู่อาศัยนี้จึงมุ่งเป้าหมายไปที่การส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดย กฟผ.ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้นำาเข้า และผู้ประกอบการผลิตและนำาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ PTEC ดำเนินการด้านฉลากกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่

  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า
  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องรับโทรทัศน์
  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอด LED
  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กาต้มน้ำไฟฟ้า
  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ
  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ไมโครเวฟ
  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
  • โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า