NECTEC Mark Certification

บริการออกใบรับรองตามมาตรฐาน NECTEC

Our Blog post image goes here

NECTEC Certification

รอค. หรือชื่อเต็มว่า งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็น หน่วยบริการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ ในสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ดำเนินกิจกรรม “รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ซึ่ง ณ เวลานั้นประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานที่เหมาะสมและทันสมัย ในด้านดังกล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหน่วยรับรองคุณภาพมาตรฐานของไทย (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: สมอ.) ได้ ประกอบกับการขอรับรองจากหน่วยรับรองต่างประเทศ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากและหน่วยรับรองต่างประเทศ ก็ไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพสินค้าในตลาดไทย ทำให้ผู้บริโภคไทยไม่เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของไทยมีคุณภาพ ทัดเทียมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงเข้ามาทำหน้าที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในประเทศขอรับการรับรอง เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) ศอ. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และรอค. ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เป็น " งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ” (รอค.) และมีชื่อภาษาอังกฤษเป็น “Electronics and Computer Equipment Certification Section” (ECEC)

การบริการของ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คือ การให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติของไทยเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับใช้งานในประเทศไทย

หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต

ขอบข่ายการให้การรับรอง
1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่
2. ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log server)
3. บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
5. บริภัณฑ์ส่องสว่าง
6. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7. เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า
8. เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการขอรับการรับรอง
1. ผู้ยื่นคำขอ สมัครเข้าร่วม งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์
2. ผู้ยื่นคำขอ ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบคำขอ ตามที่กำหนด
3. ผู้รับคำขอ (พนักงาน) ของงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติขั้นต้น เพื่อพิจารณารับคำขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
4. ผู้ยื่นคำขอ ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท/คำขอ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
5. สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรองได้ที่ R-NT-ECEC-01 ในส่วนของหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของงานรับรองฯ

ขอบข่ายการให้บริการทดสอบเพื่อการขอ NECTEC Mark

1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่
2. ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log server)
3. บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
5. บริภัณฑ์ส่องสว่าง
6. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7. เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า
8. เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์