Energy & Performance Testing

บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน

Our Blog post image goes here

Energy & Performance Testing

ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานสูง อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถให้บริการทดสอบได้ตามมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล เราจึงเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านประสิทธิภาพและการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับจากหน่วยงานในประเทศ เช่น กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าภูมิภาค เป็นต้น

Test items

1) Grid tile PV-Inverter acc. MEA, PEA

2) Energy star

3) Luminaire Efficacy

4) Total light Output of LED

5) Color Characteristic of LED

6) Luminous Intensity

7) Label No. 5 acc. EGAT

งานบริการที่ PTEC ให้การทดสอบ

ทดสอบเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์

1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

2. เบอร์ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4. การไฟฟ้านครหลวง

5. กระทรวงพลังงาน

6. Energy Star

7. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC )

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

2. ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง

3. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

5. ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม

มาตรฐาน

1. มอก. 2545

2. มอก. 2578

3. มอก. 2588

4. มอก. 2589

5. IEC 62722-2-1

6. IEC 60530

7. IEC 62087

8. IEC 62116

9. IEC 61727

10. IEEE 1547

11. IES LM 79

12. IES LM 80

13. IEC 62301

14. IEC/PES 62612

15. IEC/PES 62717