Product Safety Testing

บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

Our Blog post image goes here

Product Safety

การทดสอบด้านความปลอดภัย คือ การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บของผู้ใช้เครื่อง ผู้ซ่อมบำรุงเครื่อง และบุคคลทั่วไปที่อาจเข้ามาสัมผัสกับตัวอุปกรณ์

Why choose PTEC for Safety testing

ด้วยวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญในการทดสอบคุณภาพในด้านความปลอดภัย ทำให้เราสามารถให้บริการทดสอบครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท ด้วย โดยการทดสอบนั้นจะเป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ผ่านการทดสอบจากเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น BS EN IEC UL TIS.

Test item

1) การทดสอบอันตรายจากไฟฟ้าช็อก

2) การทดสอบอันตรายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

3) การทดสอบอันตรายจากไฟ

4) การทดสอบอันตรายที่เกี่ยวกับความร้อน

5) การทดสอบอันตรายทางกล

6) การทดสอบอันตรายจากการแผ่รังสี

7) การทดสอบอันตรายทางเคมี

งานบริการที่ PTEC ให้การทดสอบ

ทดสอบเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์

1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC )

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

2. ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง

3. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

5. ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม

มาตรฐาน

1. IEC 60335-1

2. IEC 60335-2-X

3. IEC 60950-1

4. IEC 60601-1

5. IEC 60601-2-X