คลังความรู้ ศทอ.

การทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบิน

 

PTEC ให้บริการทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบิน(Avionics Equipment) ตามมาตรฐาน RTCA-Do 160 

รองรับอุตสาหกรรมการบินในประเทศ และเพื่อการส่งออกชิ้นส่วน สอดคล้องตามนโยบาย new S-Curve ของรัฐบาลปัจจุบัน 

Test Item

Test Specification

Test Method

Magnetic Effect

Equipment is Category A.

RTCA DO-160E Section 15.0

Power Input

Equipment tested to Category A.

RTCA DO-160E Section 16.0

Voltage Spike

Equipment tested to Category A.

RTCA DO-160E Section 17.0

Audio Frequency Susceptibility

Equipment tested to Category R.

RTCA DO-160E Section 18.0

Induced Signal Susceptibility

Equipment tested to Category AC.

RTCA DO-160E Section 19.0

Radio Frequency Susceptibility

Equipment tested for conducted susceptibility to Category R and for radiated susceptibility to

Category R.

RTCA DO-160E Section 20.0

Radio Frequency Emission

Equipment tested to Category H.

RTCA DO-160E Section 21.0

Lightning Induced Transient Susceptibility

Equipment tested to pin test waveform set B, level 3, and cable bundle test waveform set D,

Single/Multiple Stroke Level 4, Multiple Burst

Level 3.

RTCA DO-160E Section 22.0

Lightning Direct Effects

Equipment identified as Category X.

. RTCA DO-160E Section 23.0

Electrostatic Discharge

Equipment tested to Category A.

RTCA DO-160E Section 25.0

 

เขียนโดย ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์